INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Drobnica

Kontrolorji za drobnico:

Zupančič Štefan
T: 031 378 796

Diklič Zdenko
T: 031 378 803

Žitko Tadej
T: 031 378 794

Selekcionist:

Matjaž Hribar, uni. dipl. inž. zoot.
matjaz.hribar@lj.kgzs.si

Za selekcijo drobnice potrebujemo podatke o živalih, njihovi proizvodnji, zdravstvenem stanju, prehrani in krmljenju, ekonomskih vrednotenjih ter načinu reje

Na KGZS - Zavodu Ljubljana spremljamo in dokumentiramo podatke o živalih, proizvodne rezultate, plodnost, podatke o rejcih: odbire in sprejem v rodovnik, seznam pripustov, abortusov, jagnitve oz. jaritve, tetoviranje in prvo tehtanje jagnet/kozličkov, tehtanje, merjenja in analize mleka pri mlečnih rejah, prodaje, izločitve, imajo vpogled v hlevsko knjigo.

Te podatke se pošilja na BF oddelek za zootehniko (drobnica@bfro.uni-lj.si), kjer se vpisujejo v skupno bazo podatkov. Na osnovi teh podatkov izdajo dokumente za rejca, izkaze o proizvodnosti za posamezne trope, pasme, celotno populacijo in ostale dokumente. Izkaz o poreklu in potrdilo o proizvodnosti uporabljajo rejci in druge strokovne službe za analiziranje uspešnosti reje in za izboljšanje rejskih metod. Na ta način hitro dosežemo zastavljene cilje: izboljšanje pitovnih, klavnih, plodnostnih in lastnosti in lastnosti za proizvodnjo mleka.