INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Prašiči

Selekcionist:

Matjaž Hribar, uni. dipl. inž. zoot.
E: matjaz.hribar@lj.kgzs.si

Sodelujemo:

  • Posredno pri preizkušnji merjascev na testnih postajah: Na BF oddelku za zootehniko se izračunavajo plemenske vrednosti, odbire, izdajanje rejskih dokumentov, analizirajo se fenotipski trendi, izdelujejo se katalogi merjascev.
  • Opravljamo preizkušnjo mladic: Pri starosti od 180 do 200 dni stehtamo mladice, zmerimo debelino hrbtne slanine in evidentiramo število seskov. Podatki so potrebni za izračun plemenskih vrednosti (na genotipu živali 12/11/22/44/55) in izdajanje rejskih dokumentov.
  • Posredno spremljamo proizvodnost prašičev: Spremlja se plodnost, gospodarnost prireje pujskov in življenjske prireje svinj, spremljanje libida, intenzivnost in trajanje izkoriščanja merjascev, spremljanje tržne prireje prašičev.
  • Posredno pri vodenju rodovništva in spremljanje prometa s plemenskimi prašiči: Kontrola in potrjevanje porekl, vodenje registra rejcev prašičev,…

Podatke zbiramo in pošiljamo na BF oddelek za Zootehniko, kjer se obdelajo za potrebe selekcije in kot povratna informacija rejcem prašičev ter drugim strokovnim službam.