INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana  (v nadaljevanju skrajšano ime KGZS - ZAVOD LJ), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Jože Benec, univ. dipl. inž. agr., direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS - ZAVODA LJ od leta 2003 dalje

Datum zadnje spremembe: 09.09.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lj.kgzs.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS - ZAVODA LJ

2.  Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovna dejavnost oddelka za živinorejo je ugotavljanje proizvodnih parametrov pri govedu, drobnici in prašičih. Za potrebe rodovniške službe vnašamo tudi podatke o poreklu živali ter podatke za potrebe identifikacije in registracije živali pri službi SIR. Selekcijsko delo temelji na odbiri bikovskih mater, biološkem testu, ocenjevanju prvesnic selekciji znotraj čred, potrjevanju plemenjakov za naravni pripust in izvajanju progenega testa (test na rastnost in klavne lastnosti potomcev).

Analize vzorcev mleka opravljamo v lastnem laboratoriju, kjer vnašamo tudi podatke o dnevni količini namolženega mleka.

Na Osemenjevalnem centru Preska pripravljamo seme bikov rjave, črnobele, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 50 bikov. Center ima posestvo s 32 ha površin, na katerih pridela potrebno krmo. Za oskrbo osemenjevalne službe in rejcev s semenom in ostalim potrebnim materialom ima osemenjevalni center lastno službo, ki pokriva področje ljubljanske regije, Gorenjske, Dolenjske in dela Štajerske. Osemenjevalni center skrbi za nabavo potrebščin za osemenjevanje in tekočega dušika. Nabavljamo  in posredujemo tudi  seme bikov uvoženo  iz tujine.

Dejavnost oddelka za kmetijsko svetovanje je posredovanje strokovne pomoči vsem, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane ter razvojem dopolnilnih dejavnosti, pri čemer izvajamo naslednje oblike dela: izobraževanje kmetov in članov njihovih družin /predavanja, tečaji, osebno svetovanje, strokovna navodila v sredstvih javnega obveščanja/, organizacija strokovno pospeševalnih prireditev /razstave, prikazi, tekmovanja/, izdelava razvojnih in investicijskih programov za kmetije, sodelovanje pri programih celostnega razvoja podeželja, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov kmetijske politike /občinske in državne/, spodbujanje povezovanja kmetov v krožke, društva, zadruge in druge oblike.

Sadna drevesnica ima v uporabi 6,5 ha kmetijskih površin na Studencu pri Ljubljani.

Manjši del (1 ha) je zasajen s trajnimi nasadi, kjer je matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev ter matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev. V drevesnici proizvajamo in prodajamo sadne sadike različnih sort, cepljenih na različnih podlagah, vseh pri nas razširjenih sadnih plemen.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Oddelek za živinorejo, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
 • Osemenjevalni center Preska, Cesta na Bonovec 1, 1215 Medvode
 • Oddelek za kmetijsko svetovanje, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
 • Sadna drevesnica, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje

ORGANIGRAM KGZS - ZAVODA LJ

KGZS - ZAVOD LJ upravlja svet, ki ima 9 članov.  Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj, trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih imenuje ustanovitelj in trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem. Sestavo in pristojnosti sveta določata 16. in 17. člen Statuta zavoda.

Člani sveta so na konstitutivni seji 18. julija 2013 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

 • Predsednica: Milena VRHOVEC
 • Podpredsednik: Nada GABRENJA

ORGANIZACIJSKE ENOTE STROKOVNIH SLUŽB

UPRAVA

Poslovanje KGZS - ZAVODA LJ vodi  direktor.
Direktor KGZS - ZAVODA LJ : Jože BENEC (imenovan 6. maja 2015)

Notranje organizacijske enote KGZS - ZAVODA LJ (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KGZS) in seznam zaposlenih:

 Uprava
1Jože Benec Univ. dipl. inž. agr.direktor01 513 07 10
2Barbara Prosen Univ. dipl. ekon.računovodja01 513 07 04
3Elizabeta Tratnik Višji upr. del.organizator procesa01 513 07 00
4Tatjana Cerar knjigovodja01 513 07 06
5Marija Slapar knjigovodja01 513 07 08
 Oddelek za kmetijsko svetovanje   
 Ljubljana   
6Tomaž MočnikUniv. dipl. inž. zoot.vodja oddelka01 513 07 20
7Damjana IljašUniv. dipl. inž. agr.Specialistka za poljedelstvo01 513 07 22
8Ana OgorelecUniv. dipl. inž. agr.Specialistka za zelenjadarstvo01 895 38 76
9Alenka CafUniv. dipl. inž. agr.Specialistka za sadjarstvo01 513 07 14
10Jasmina SlatnarUniv. dipl. inž. zoot.Specialistka za živinoreja01 513 07 26
11Anton ZavodnikUniv. dipl. inž. agr.Specialist za travništvo, pašništvo01 513 0724
12Mag. Vesna VelikonjaMagistrica  znanosti
univ. dipl. inž. agr.
Specialistka za agrarno ekonomiko01 513 07 28
13Lapuh BarbaraUniv. dipl. inž. agr.Svetovalka koordinatorka za KD + DD01 513 07 18
14Valentina ŠajnUniv. dipl. inž. agr.Specialistka za razvoj podeželja01 513 07 16
15Mag. Marjan DolenšekUniv. dipl. inž. agr.Specialist za kmetijsko tehniko01 513 07 00
16Mateja PoljancInž. kmet.Samostojna referentka - knjigovodstvo01 513 07 40
17Špela DrnovšekUniv.dipl.inž.agr.Terenska kmetijska svetovalka01 513 07 16
 Izpostava CERKNICA
18Milka Mele PetričUniv. dipl. inž. zoot.KD + DD01 709 70 40
19Rajko IntiharDipl. inž. agr.in hort.Terenski kmetijski svetovalec01 709 70 40
20Magda DolesDipl. inž. agr.in hort.Terenska kmetijska svetovalka01 709 70 41
 Izpostava DOMŽALE
21Irena ZlatnarInž. kmet.Terenska kmetijska svetovalka01 724 18 45
22Pavla PirnatUniv. dipl. inž. agr.Terenska kmetijska svetovalka01 724 48 55
23Petra BurjaMag. inž. agr.Terenska kmetijska svetovalka01 724 18 45
 Izpostava GROSUPLJE
24Ana PavčičInž. kmet./Grosuplje/Terenska kmetijska svetovalka01 708 25 94
25Darka Zupanc PušInž. kmet./Ivančna Gorica/Terenska kmetijska svetovalka01 786 93 10
26Darja JanežičInž. kmet./Ivančna gorica/Terenska kmetijska svetovalka01 789 93 15
27Franci OmahenDipl. inž. agr./Videm- Dobrepolje/Terenski kmetijski svetovalec01 780 72 04
 Izpostava LITIJA
28Slavko BokalInž. kmet.Terenski kmetijski svetovalec01 899 50 13
29Mag. Sonja Zidar UrbanijaUniv. dipl. inž. agr.KD+DD01 899 50 14
30Karmen Skalič HolešekUniv.dipl. inž.agr.Terenska kmetijska svetovalka01 899 50 15
 Izpostava  LJUBLJANA VIČ
31Nada GabrenjaUniv. dipl. inž. kmet./Dobrova/Terenska kmetijska svetovalka01 366 31 92
32Zlatko KrasničInž. kmet./Ig/Terenski kmetijski svetovalec01 290 94 62
 Izpostava MEDVODE
33Mojca LovšinUniv. dipl. inž. agr.Terenska kmetijska svetovalka01 361 82 86
     
 Izpostava LJUBLJANA MOSTE, BEŽIGRAD
34Štefan KuharDipl. inž. agr. in hort./Tomačevo/Terenski kmetijski svetovalec01  561 26 70
35Andreja JenkoDipl. inž. agr. in  hort./Dobrunje/Terenska kmetijska svetovalka01  542 97 72
 Izpostava LOGATEC
36Roman RupnikDipl.inž.zoot.Terenski kmetijski svetovalec01 754 29 33
37Mojca DolencInž. kmet.KD+DD01 754 29 33
 Izpostava KAMNIK
38Rozalija GaberšekDipl. inž .zoot.Terenska kmetijska svetovalka01 839 77 69
39Marta KosUniv. dipl. ing. zoot.KD+DD01 839 77 69
40Anton JamnikUniv. dipl. ing. zoot.Terenski kmetijski svetovalec01 831 75 33
 Izpostava VRHNIKA
41Janez DrašlerGimnazijski maturantTerenski kmetijski svetovalec01 750 72 50
42Franc PalčičDipl.inž.zoot.Terenski kmetijski svetovalec01 750 20 09
43Ana PečjakUniv. dipl. ing. zoot.Terenska kmetijska svetovalka01 750 20 09
 Izpostava KOČEVJE
44Jože OblakDipl. ing. agr. in hort.Terenski kmetijski svetovalec01 895 38 76
 Izpostava RIBNICA
45Janko DebeljakDipl.inž. zoot./Loški potok/Terenski kmetijski svetovalec01 835 01 20
46Irena ŠilcUniv. dipl. inž. agr./Ribnica/Terenska kmetijska svetovalka01 836 19 27
47Peter IndiharInž. kmet./Velike Lašče/Terenski kmetijski svetovalec01 788 88 42
48Vladka Turk MateUniv. dipl. inž. zoot.KD + DD in koordinator EKO01 837 32 54
 Izpostava ZAGORJE
49Teja RozinaUniv. dipl. inž. zoot.Terenska kmetijska svetovalka03 567 9 390
50Janja ŽagarUniv. dipl. inž. živil.teh.KD+DD03 567 93 91
 Oddelek za živinorejo   
51Matija Rigleruniv. dipl. inž. zoot.vodja oddelka01 513 07 30
52Matjaž Hribaruniv. dipl. inž. zoot.selekcionist01 513 07 36
53Rafko Rokavec vodja kontrolorjev01 513 07 38
54Marinela Rojničinž. kmet.vodja rodovnika01 513 07 34
 Kontrolorji na terenu   
55Franci Ložar kontrolor031 667 891
56Jože Juvančič kontrolor031 378 767
57Anton Jesenšek kontrolor031 378 768
58Franci Kokole kontrolor031 378 769
59Janez Biaggio kontrolor031 378 770
60Tomaž Vrankar kontrolor031 378 771
61Metka Slevec kontrolor031 378 774
62Vilko Smrečnik kontrolor031 378 775
63Matija Barlič kontrolor031 378 776
64Anamarija Cerar kontrolor031 378 778
65Miran Žebovec kontrolor031 378 780
66Matjaž Kajzar kontrolor031 378 782
67Andrej Debevc kontrolor031 378 784
68Albina Jamnik kontrolor031 378 787
69Vladimir Bučar kontrolor031 378 789
70Marko Grum kontrolor031 378 790
71Mojca Bogataj kontrolor031 378 791
72Zdenka Zibelnik kontrolor031 378 792
73Bernarda Kavčnik kontrolor031 378 793
74Metka Kokalj kontrolor031 378 795
75Andrej Bizjak1kontrolor031 378 805
76Štefan Zupančič Tehnični delavec031 378 796
77Vera Kutnar kontrolor031 378 798
78Franc Kavšek kontrolor031 378 799
79Marija Rigler kontrolor031 378 801
80Jože Rigler kontrolor031 378 802
81Rajko Zadnik kontrolor031 378 807
82Vesna Klepac kontrolor031 378 809
 Laboratorij za analize mleka   
83Iztok GoršičUniv. dipl.inž. živ.    tehn.vodja laboratorija01 237 34 72
84Mateja Kos laboratorijski tehnik01 437 24 20
85Janez Adamič Tehnični delavec 
 Sadna drevesnica Studenec   
86Matjaž MaležičInž. kmet.vodja sadne drevesnice01 529 17 20
87Osman Agičić  delavec v kmetijstvu 
 Osemenjevalni center Preska   
88

mag. Janez Kunc

Dr. vet. med.

vodja oddelka01 362 99 30
89Amalija TomšičUniv. dipl. inž. zoot.vodja laboratorija01 361 12 66
90Irena Ajdič laborant v OC01 361 12 66
91Bojan Ajdič samostojni referent01 361 12 66
92Tanja KljunDipl. inž. zootobdelovalec podatkov 
93Janez Mrak tehnični delavec 
94Ciril Čarman delavec v kmetijstvu 
95Žitko Tadej preddelavec 
96Drago Jarić delavec v kmetijstvu 
97Tomaž Čarman preddelavec 

Seznam pravnih oseb, katerih soustanovitelj je KGZS - ZAVOD LJ: 

A: Veterinarska ambulanta OC Preska

 Mag. Janez Kuncdr.vet.meddirektor01 362 99 30
98Tjaša Komparadr.vet.medveterinarka01 362 99 33
99Janja Bizjakvet.tehnik  
100Rok Sodnikvet.tehnik  

 

B: KGZS - Zavod Lj. je soustanovitelj Zavoda za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Jože BENEC, direktor
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
01 531 07 10 e-pošta:
joze.benec@lj.kgzs.si

S področja strokovnega dela - vodje delovnih enot

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00, 20/06),
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št.18/02),
 • Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici ( Uradni list RS, št.69/04, Upb1
 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01,5/03, 89/03 in 29/04)
 • Poslovnik o delu Sveta KGZS - ZAVODA LJ,
 • Uporabljamo tudi: Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -UPB2)

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o  nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi  10.člena Zakona o  Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je  MDDSZ  izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev  postopkov  za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdilo o opravljenem tečaju za nosilce  turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj  s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o  usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na  kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v  vzgoji in izobraževanju - na podlagi  Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu  2005/06 sklenjene  med MŠŠ in KGZS  okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev  v  vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih  strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

 • Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS
 • Katalog najbolj pogostih vprašanj

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Večina informacij je dostopna preko spleta
 • Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika (internet Explorer, Mozilla, Netscape ipd). Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Letna poročila KGZS - ZAVODA LJ


LABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KATALOG BIKOV 2018 - ČB, RJ, MESNI, CK

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

KATALOG BIKOV 2018 - LISASTI

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.