INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Grosuplje

Lokacija Grosuplje, Cesta na Krko 1/b, 1290 Grosuplje

Ana Pavčič, inž. kmet.
T: 01/787 25 94
E: ana.pavcic@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 11.008.00 - 11.008.00 - 11.008.00 - 11.008.00 - 11.00

Lokacija VIDEM - Dobrepolje, Videm Dobrepolje 36, 1312 VIDEM – Dobrepolje

Franci Omahen, dipl. inž. agr.    
T: 01/780 72 04  
E: franc.omahen@lj.kgzs.si

Lokacija Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica

Darja Janežič, inž. kmet.
T: 01/786 93 10
E: darja.janezic@lj.kgzs.si

Darinka Zupanc Puš, inž. kmet.
T: 01/786 93 10
E: darka.zupancpus@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
7.00 - 9.007.00 - 9.007.00 - 9.007.00 - 9.007.00 - 9.00

Izpostavo Grosuplje sestavljajo tri enote in sicer Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje, ki teritorialno sovpadajo z istoimenskimi občinami.

Osnovni podatki o območju so sledeči:

 • površina  : 46.300 ha
 • kmetijska zemljišča v uporabi:11.800 ha
 • gozdna zemljišča: 24 600 ha
 • število kmetijskih gospodarstev: 1 790
 • število zbirnih vlog (KSS): 1 410
 • število govedi: 15 000 kosov

Del kmetijskih gospodarstev se ukvarja še z rejo drobnice in vzrejo konj, tako športnih kot tudi za prirejo mesa. Poglavitna usmeritev naših kmetij je živinoreja, proizvodnja mleka (10 200 000 litrov) in prireja mesa ( 2000 kosov letnega odkupa); posamezne kmetije  se odločajo za integrirano pridelavo zelenjave (sl 5:integrirana pridelava zelenjave) in poljščin, ter del za ekološko kmetovanje.

Glavnino dela v enoti lahko razdelimo na dva enakovredna sklopa in sicer:

 • Pomoč kmetijam pri izpolnjevanju zbirnih vlog, kandidiranju na razpisih, informiranju o le-teh, uskladitvah dejanske rabe – GERK …
 • Izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin v obliki tečajev (FFS; Varstvo pri delu; SKOP izobraževanju), predavanj o sodobni tehnologiji , prikazih (sl.1: prikaz nastavitve plugov; sl.2: postavitev pašnika); demonstracijski poskusi (sl3: makroposkus žit; sl4: vrednotenje poskusa s koruznimi hibridi), uvajanjem novih tehnologij na kmetijah (sl.6: začetki z lesno biomaso).

Dopolnilne dejavnosti v enoti obsegajo:

 • turistične kmetije: 10 stacionarnih (tri s prenočišči), dodatnih 5 je v razvojni fazi
 • predelavo sadja, zelenjave: na eni kmetiji; ostale v okviru integrirane in ekološke pridelave
 • predelavo mleka na dveh kmetijah
 • predelavo mesa (samostojno oz. v okviru turističnih kmetij: 8 kmetij
 • predelava lesa (razrez in lesni sekanci): 10 kmetij
 • domačo obrt (suha roba): na 10 kmetijah

Razen tega je na našem območju občutna društvena aktivnost, saj imamo tri društva podeželskih žena; društvo podeželske mladine; tri govedorejska društva in strojni krožek Kmetovalec. Mentorstvo in še kaj drugega je delo svetovalcev v enoti, predvsem pa precejšen delež časa porabimo ob večjih prireditvah društev (sl. 8: tradicionalna prireditev Predstavitev SK KMETOVALEC).

Dobro sodelovanje in povezovanje služb na terenu se kaže tudi pri prikazih/tekmovanjih v gozdarskih spretnostih.