INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Kamnik

Lokacija Kamnik, Trg talcev 1,1241 Kamnik

Marta Kos, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01/839 77 69
E: marta.kos@lj.kgzs.si

 

Rozalija Gaberšek, dipl. inž. zoot.
T: 01/839 77 69;
E: rozalija.gabersek@lj.kgzs.si

 

Anton Jamnik, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01/831 75 33
E: anton.jamnik@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek
8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00

Kmetijska svetovalna služba Kamnik deluje na dveh lokacijah  in obsega področje občin Kamnik, Komenda in Mengeš.  Obsega 310 km2 površin  in  pokriva vso upravno enoto Kamnin ter manjši del upravne enote Domžale.  Celotno območje je usmerjeno predvsem v prirejo mleka ( 10.000. ton) , mesa  in pridelavo krme za lastne potrebe. Vseh kmetij je približno 1200, aktivnih  kmetij pa je še  900.  Čistih kmetij ja cca 110. Večina aktivnih  kmetij je  vključena v razne SKOP ukrepe (Rej,  planinska paša, integrirano poljedelstvo oz. vrtnarstvo, zel, kol ….) ekoloških kmetov je cca 70.

V kmetijski svetovalni službi Kamnik vam lahko:

 • Naredimo načrte razvoza organskih gnojil in gnojilne načrte na osnovi analize zemlje
 • Svetujmo pri ureditvi pašnikov in ostalih kmetijskih zemljišč.
 • Svetujemo pri varstvu rastlin in pravilni uporabi fitofarmacevstkih sredstev – naredimo načrte škropljenja za vse kulture
 • Svetujemo o dopolnilnih dejavnostih
 • Svetujemo o socialni varnosti kmetov in njihovih družin
 • Organiziramo tečaje za kmete  in  pomagamo pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Pomagamo pri pridobivanju sredstev  iz razpisov kmetijske politike ( poslovni načrti, mnenja)
 • Pomagamo pri vodenju FADN knjigovodstva

 

Društva in registrirane dopolnilne dejavnosti:

Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline

 • sedež : Trg talcev 1, 1240 Kamnik  
 • kontaktna oseba: predsednica društva Janja Pestotnik
 • opis: /

Društvo podeželskih žena Kamnik-Komenda

 • sedež: Glavarjeva 63, 1218 Komenda
 • kontaktna oseba: predsednica društva Kemperl Jerneja
 • opis: 75 članic, področja občine Komenda in dela občine Kamnik (južni del u dolino Kamniške Bistrice)

Društvo podeželske mladine Kamnik

 • sedež: Trg talcev 1, 1240 Kamnik
 • kontaktna oseba: predsednica društva Kadunc Marjana  
 • opis: 90 članov, področja občin  Kamnik, Mengeš,  Domžale, Komenda)

Strojni krožek Pšata Bistrica

 • sedež: Glavarjeva 63, 1218 Komenda,
 • kontaktna oseba: predsednik Stanislav Štebe
 • opis: 100 članov  iz  občin Kamnik, Mengeš, Komenda nekaj članov je tudi iz Cerkelj in Vodic

Združenje  Kresnik Komenda : združenje za promocijo  komendskih kmetijskih pridelkov in proizvodov

 • sedež: Glavarjeva 63 , 1218 Komenda
 • kontaktna oseba: Marko Koritnik

Sadjarsko društvo Tunjice

 • cilj: oživitev pridelave in predelave tradicionalih  sadnih sort na kmetijah
 • kontaktna oseba: predsednik Valentin Zabavnik, Košiše, Kamnik

Govedorejsko društvo Kamnik

 • sedež: Trg talcev 1, Kamnik
 • predsednik: Tine Pibernik

Društvo rejcev  drobnice Kamnik

 • sedež: Trg talcev 1, Kamnik

Kozjerejsko društvo Kamnik

 • vrhpolje , 1240 Kamnik

Registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetijah (leto 2004):

 • izletniška kmetija - 1 kmetija na planini
 • pridobivanje in prodaja bioenergije - 1kmetija
 • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo - 4 kmetije
 • dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji- izdelava in montaža ročno izdelanih skodel- 1 kmetija
 • ribogojstvo-1 kmetija
 • perutninarstvo - 1 kmetija

Enota Kamnik:

Pokriva območje severno od mesta Kamnik . To je območje Tuhinjske doline in vasi pod Kamniškimi  planinami.  Glavna  kmetijska panoga je živinoreja usmerjena  v rajo krav dojilj. Povprečna velikost črede je 5,4 živali.   60 kmetij je usmerjenih v prirejo mleka in dosegajo povprečno mlečnost 6100 l. 50 kmetij redi drobnico in ima 1100 živali. Kmetije večino krme za živali pridelajo doma, dokupijo le koncentrate.

Pašništvo:

Tretjino kmetijskih površin  predstavljajo kmetijski pašniki na območju Menine in Velike  planine.  Pašna sezona traja 100 dni, to je od začetka junija do konca avgusta oz 20.09. (Menina). Pašniki na kamniški strani Menine planine so v zasebni lasti. Na njih se pase govedo (dojilje, plemenske telice in pitanci), ovce in konji.

Na Veliki planini se pasejo krave dojilje in krave molznice. Pastirji na veliki planini iz mleka izdelujejo izdelke,  ki so na voljo izletnikom.

Celotno območje Menine in velik del Velike planine je v območju »Natura 2000«, ki od kmetov zahteva  poseben (tradicionalen) način kmetovanja.

Enota Komenda:

Druga enota  ima sedež v Komendi in pokriva  južni del občine Kamnik ter občini Komenda in Mengeš. Teren je raven, razen dela, ki obsega Komendsko Dobravo, Dobeno ,del Volčjega Potoka in Tunjice. Kmetije so mešane -usmerjene v živinorejo in poljedelstvo. Glavna  usmeritev je v  prirejo  mleka  kjer je povprečna mlečnost na žival 6.900 l. Nekaj kmetij ima  vhlevljene pitance, 6 kmetij se ukvarja tudi z rejo perutnine( brojlerji, purani , kokoši nesnice), 5 jih je  usmerjenih v vrtnarstvo na prostem, tri pa so predvsem poljedelske .

Poljedelstvo in vrtnarstvo:

Na njivah se že po tradiciji prideluje semenski  in  merkantilni krompir, ajda koruza za zrnje in silažo , krušna žita,  krmna žita, ter zadnjih nekaj let tudi sladkorna pesa.
Vrtnarsko usmerjene kmetije pridelujejo čebulo, zelje, solato,korenček, zeleno, rdečo peso, cvetačo , zgodnji krompir…
Vsako leto  se na njivah pojavi tudi  nekaj novih kultur npr: krmni sirek, krmni grah, krmni bob.

Na enoti  vsako leto  organiziramo dva posveta,  ki sodita v sklop kmetijskih sejmov v Komendi. Prvi posvet je ponavadi za Veliko noč, drugi pa konec oktobra.