INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Litija

Lokacija Litija, Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

Slavko Bokal, inž. kmet.
T: 01/899 50 13
E: slavko.bokal@lj.kgzs.si

mag. Sonja Zidar Urbanija, univ. dipl. inž. agr.
T: 01/899 50 14
E: sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

Karmica Skalič Holešek, univ.dipl.inž.agr.
T: 01/899 50 15
E: karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si

Uradne ure

 

PonedeljekTorekSredaČetrtekPetek

8.00 - 10.00

10.30 - 13.00

 

8.00 - 10.00

10.30 - 15.00

 

8.00 - 10.00 

10.30 - 12.00

Izpostava Litija pokriva območje občin Litija in Šmartno pri Litiji. Območje leži v osrčju Slovenije, v predalpskem hribovju in obsega 32.933 ha površine. Na območju izpostave je približno 1400 kmetij.

Po zadnjem popisu kmetijskih gospodarstev je v občinah Litija in Šmartno pri Litiji 6517 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, od tega:

 • njive in vrtovi 1.277 ha
 • travniki  in pašniki 5.021 ha
 • sadovnjaki in vinogradi 219 ha

Geološka zgradba tal je različna, največ površine pa zavzemajo tla na perm karbonskih skrilavcih in peščenjakih, enak delež pa imajo tudi tla na apnencih in dolomitih. Obe pedosistematski enoti sta po pedološki klasifikaciji uvrščeni v oddelek avtomorfnih tal. Ostale pedosistematske enote so zastopane v manjši meri.

Podnebje na območju občin je kontinentalno, s pogostimi tempera­turnimi inverzijami.

Celotno območje je precej hribovito, teren je razgiban in strm, ravninskega sveta je malo in leži le ob reki Savi in njenih pritokih.

Obe občini imata 155 naselij, od tega leži v goratem območju 92 naselij (59 %), v hribovitem 52 naselij (34%) in v nižinskem območju samo 11 naselij (7 %). Vse kmetijske površine so opredeljene kot gorsko višinske.

Vsi navedeni dejavniki so vzrok, da je glavna kmetijska panoga v občinah Litija in Šmartno pri Litiji živinoreja (prireja mleka in mesa). Stalež živine na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji je sledeč: 8.415  goved,  2177 ovac in koz, 165 konj, 10.915 perutnine.

Drugi pomemben vir dohodka na kmetijah je dohodek od gozda. Poleg živinoreje in gozda se na posameznih področjih pojavljata kot dopolnilni dejavnosti tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo, v zadnjem času pa tudi predelava lesa in turizem na kmetijah. Glede na trenutno stanje v kmetijstvu opažamo, da je na našem območju vedno več povpraševanja tudi po drugih vrstah dopolnilnih dejavnosti, kot so predelava mesa, predelava mleka, učne kmetije, pridobivanje energije iz lesne biomase, ter pridobivanje energije iz naravnih virov (sonce, voda).

V kmetijski svetovalni službi Litija pripravljamo izobraževanja in izvajamo svetovanje s področja kmetijstva:

 • pomagamo pri vlaganju zahtevkov za neposredna plačila,
 • pripravljamo vloge za pridobivanje sredstev iz javnih razpisov (poslovni načrti, mnenja),
 • naredimo načrte razvoza organskih gnojil in gnojilne načrte na podlagi analiz zemlje,
 • svetujemo na področju pridelovanja krme in prehrane živali,
 • svetujemo  pri varstvu rastlin in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
 • svetujemo  o dopolnilnih dejavnostih,
 • svetujmo pri ureditvi pašnikov in ostalih kmetijskih zemljišč,
 • organiziramo tečaje za kmete in pomagamo pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • svetujemo na področju DDV-ja.

V zadnjih dveh letih se je na našem območju veliko starejših nosilcev kmetijskih gospodarstev odločilo predati mlajšim prevzemnikom, za katere na naši izpostavi pripravimo tudi poslovni načrt za obdobje treh let oziroma celotno vlogo za kandidiranje na javni razpis. S temi strankami potem aktivno sodelujemo tudi naprej (investicijski načrti, vodenje FADN knjigovodstva…).

Na našem območju deluje tudi zelo veliko društev, katerim strokovno pomagamo in z vsemi lepo sodelujemo. Ta društva so:

 • Društvo kmetic Litija in Šmartno,
 • Društvo žena in deklet Polšnik,
 • Društvo podeželskih žena Gabrovka,
 • Društvo žena in deklet Vače,
 • Društvo podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji,
 • Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno,
 • Društvo podeželske mladine Hribci,
 • Društvo rejcev drobnice Pastirci,
 • Govedorejsko društvo Litija in Šmartno pri Litiji,
 • Strojni krožek Litija,
 • Sadjarsko društvo Litija,
 • Vinogradniško društvo ŠTUC.

Vsa ta društva so ustanovljena z namenom druženja in razvoja na vseh kmetijskih področjih.

Če povzamemo; naše delo je zelo pestro, ker pa ga opravljamo z veseljem nam ga nikoli ne zmanjka.

Delavnice permakulturnega pridelovanja